Política de privacitat & Avís Legal

Política de privacitat

1. OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, informa els Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, PROMOCIONES BLAUMAR, SA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que PROMOCIONES BLAUMAR, SA, es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi a les websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, PROMOCIONES BLAUMAR, SA anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.

2. CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’empresa que gestioni l’esmentada informació.

3.    INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÚÈNCIES

3.1 VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho precisin.

3.2 CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diverses websites, relatius a serveis prestats per l’empresa, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular PROMOCIONES BLAUMAR, SA, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

4.    INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, pel que fa a les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en la paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

CARRER MAJOR, 12-14 – 34840  SALOU (Tarragona) – España
A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE QUALITAT.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a PROMOCIONES BLAUMAR, SA, a l’adreça indicada.

5.    INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVIN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

5.1. DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. En els formularis de consulta que es troben a les Web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per PROMOCIONES BLAUMAR, SA i mai es ven, cedeix o arrenda a d’altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació de servei.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA és responsable dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, creats per a PROMOCIONES BLAUMAR, SA amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

5.2. AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, els informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

En el decurs del procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació de les mateixes per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en les websites (continguts professionals, etc..

En el seu cas, se sol·licitarà als Usuaris llur consentiment per tal que PROMOCIONES BLAUMAR, SA pugui fer us de les seves dades a fi de trametre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a d’altres temes relacionats.

6.    COMPROMÍS DE L’USUARI PER TAL QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar aquestes condicions d’ús i política de privacitat, restant entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu acompliment en el decurs de la navegació i participació en la www.magnoliahotelsalou.com.

7.    EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a terceres persones, i s’hagi demanat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercera persona aliena a PROMOCIONES BLAUMAR, SA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos, PROMOCIONES BLAUMAR, SA, col·laborarà per tal que les terceres persones acompleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat s’exigirà a les esmentades terceres persones.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, excepte en el cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a d’altres empreses, excepte en el cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.

8. BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ PROFESSIONAL

De forma ocasional, PROMOCIONES BLAUMAR, SA tramet un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol d’aquestes pàgines Web de l’empresa. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu a:
PROMOCIONES BLAUMAR SA, C/ MAJOR, 12-14, 43840 SALOU (TARRAGONA)

9. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’Empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. PROMOCIONES BLAUMAR, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions:

- Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

- Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

- Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

- Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics”o “contactes directes”prèviament per l’Usuari.

- Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

- Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

- Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

- Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

- Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

- Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

- Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

- Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.

- S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.

- Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

- No han de comunicar-se a tercers els noms de usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.

- Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte alguna situació que es derivi de la utilització de les xarxes socials i eines col·laboratives, ha de preguntar-se als pares o tutors legals.

- S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.

- S’han d’establir regles sobre la utilització d’Internet a casa.

- Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquests tipus de plataformes, tant positives com negatives.

- Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.

- Assegurar-se de que els controls de verificació de la edat estan implementats.

- Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.

- Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

- Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia de pares o tutors.

- Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com el ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

- Controlar el perfil d’usuari del menor.

- Assegurar-se de que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.

- Assegurar-se de que els menors no utilitzen el seu nom complert.

Avís Legal

1.    RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles mitjançant el mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran del tot responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de terceres personal o del propi PROMOCIONES BLAUMAR, SA, tot això d’acord amb les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, pel dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o terceres persones.

2.    INFORMACIÓ LSSI-CE

En acompliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable d’aquesta web és PROMOCIONES BLAUMAR, SA, amb NIF A-08859019, amb domicili al Passeig Jaume I, s/n. de Salou (Tarragona), amb domicili d’Internet www.blaumarhotel.com, inscrit en el registre corresponent.

3.    CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per PROMOCIONES BLAUMAR, SA, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

4.    INFORMACIÓN  SOBRE LOS  LINKS

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, com en accedir a la informació d’altres webs des la Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

5.    INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies a algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen a llurs clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la Web.

* Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

6.    RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. PROMOCIONES BLAUMAR, SA pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

7.    INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevulla que sigui la causa. Així mateix, PROMOCIONES BLAUMAR, SA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre mena de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que PROMOCIONES BLAUMAR, SA realitza els seus millors esforços en evitar aquesta mena d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb d’altres fonts.

8.    PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per PROMOCIONES BLAUMAR, SA, així com els continguts vessats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual restant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com a llurs continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostres en diverses websites i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevulla altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diverses websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra el  sentit del Dret d’Autor i resta, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirecta, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes , índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades distintes de les que pertanyen a les autoritzades per PROMOCIONES BLAUMAR, SA, així com llur traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveix o continguts, en la mesura que aquestos actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts en la mateixa, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant llurs pàgines Web puguin vessar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que trametin a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el. Servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la natura dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén que autoritzen PROMOCIONES BLAUMAR, SA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a PROMOCIONES BLAUMAR, SA, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de  observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’aquesta mena, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, PROMOCIONES BLAUMAR, SA, resta autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris com aquestos, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualssevulla de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes.

Resten prohibits qualssevulla dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per PROMOCIONES BLAUMAR, SA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no assumirà cap mena de responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

Legal Information for the Hosting Company:

 • Name of Hosting Company: Automatic Netware Limited, trading as Bookassist
 • Company Number: IE312796
 • Registered Address: 35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland
 • Contact Phone No. / Email Address: +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com
 • Website: www.bookassist.org

General conditions

The privacy and confidentiality of user information is important. We are committed to maintaining the privacy and security of your user information. We may update this policy from time to time, so please check here frequently. The Hotel will not disclose identifiable user information to any third party without consent.

What information is collected about you? How do we use it?

We take the utmost care to ensure that the personal information we obtain from you is not used in a way that you may be unaware of or not agreeable to. You may wish to submit an information request about our Hotel, participate in one of our promotions or subscribe to our e-mail or postal mail lists. In response, we may ask for information such as your name, email address, postal address and/or phone number.

In the event you opt to provide us with this information, we will only use it for the purpose specified. Information collected on the Site may be used to: enter your email in our promotions, send marketing communications or surveys to you, respond to your questions or suggestions, improve the quality of your visit to our site. You can opt-out of any communication by emailing the Hotel.

Secure Reservations

If you decide to make an online reservation at the Site, you will be linked to a reservation interface and a Booking Engine provided by our booking management system partner, Bookassist. We understand that security remains the primary concern of online consumers and have chosen our Booking Engine partner carefully.
All information sent to this site, if in an SSL session, is encrypted and protected against disclosure to third parties. Bookassist are certified as compliant with PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Protecting your information

We want to ensure that visitors to our Site feel confident about using the Site to plan and book their accommodation. The Hotel is committed to protecting the information we collect. The Hotel has implemented a security program to keep information that is stored in our systems protected from unauthorized access. Our Site is hosted in a secure environment. The Site servers/systems are configured with data encryption, scrambling, technologies, and industry-standard firewalls. When you enter personal information during the reservation process, or during a customer email sign-up, your data is protected by Secure Socket Layer (SSL) technology to ensure safe transmission.

Children's Privacy & Parental Consent

Please be aware that the Hotel has not designed this Site for, and does not intend for it to be used by anyone under age of 18 years. Accordingly, this Site should not be used by anyone under the age of 18 years. Our Privacy Policy prohibits us from accepting users who are under the age of 18 years. The Hotel specifically requests that persons under the age of 18 years do not use this Site or submit or post information to the Site. Should the Hotel inadvertently acquire personal information or other data from users under the age of 18 years, the Hotel will not knowingly provide this data to any third party for any purpose whatsoever, and any subsequent disclosure would be due to the fact that the user under age 18 years used the Site and submitted personal information without solicitation by or permission from the Hotel.

Links Provided To Other Sites

The Hotel may provide links to a number of other web sites that we believe might offer you useful information and services. However, those sites may not follow the same Privacy Policy as the Hotel. Therefore, we are not responsible for the Privacy Policies or the actions of any third parties, including without limitation, any web site owners whose sites may be reached through this Site. We urge you to contact the relevant parties controlling these third party sites or accessing their on-line policies for the relevant information about their data collection practices and privacy policies before submitting any personal information or other sensitive data.

Your Consent To This Privacy Policy

Use of the Site signifies your consent on your behalf and on behalf of others you are representing and whose information you submit (if any), to this on-line Privacy Policy and the terms of use of this Site, including the collection and use of information by the Hotel, as described in this statement.

Policy Modifications

The Hotel reserves the right to change this Privacy Policy at any time and to publish changes without specific notification to the users of the Site.

Contacting the Hotel

In the event of any questions concerning this Privacy Policy please contact The Hote.

This Security, Privacy and Cookies Policy applies to our Hotel's Website.


1. Security

Our Hotel has engaged Bookassist to provide their Booking Engine service to us.
VeriSign Security Certificate

Bookassist is verified as a service provider through the VeriSign Certification Authority. Follow this link to learn more:

about SSL certificates

Credit Card Security

The credit card details page of Bookassist is protected by powerful Secure Sockets Layer (SSL) encryption technology. SSL encrypts your name, credit card number and expiry date before they travel over the Internet. This makes doing business over the Internet as secure as purchasing by telephone. This ensures that your credit card details will remain completely confidential while in transit. SSL safe connection and secure transaction technology has effectively protected hundreds of thousands of Bookassist customers who have transmitted their credit card numbers online and made a purchase since Bookassist launched its online services in 1999.

Additionally, credit card usage is verified directly through a live secure connection with the banking system at time of debiting. This ensures that known stolen cards cannot be used and fraudulent transactions are minimized for consumer and hotel benefit.

2. Privacy Statement

This privacy statement refers to our Website and the systems of Automatic Netware Limited trading as Bookassist.

We respect your privacy. This is why we have taken the time to disclose our information collection practices and our privacy policy. Please take the time to review this document.

Why do we collect information?

 • Collecting information provides specific benefits to you, our website visitor
 • Information is collected in order to facilitate the reservation process between you the customer and the accommodation provider, to facilitate the purchase of e-vouchers, to offer additional services to you where you consent to such offers and/or to help us improve this process for your future use.

For what purpose(s) do we collect information?

 • Completing or supporting an activity, namely the reservation process or e-voucher purchase process
 • Voluntary customer registration process
 • Statistical usage of the system to facilitate improvements
 • No other use is made of the collected information, in particular the information is never passed to third parties without permission

Who has access to some or all of the information we collect?

 • Bookassist, its branches and its subsidiary companies
 • Accommodation services possibly not sharing our privacy policy
 • Financial clearing services possibly not sharing our privacy policy
 • Legal authorities where authorized to do so

What access do we grant our visitors to the information we collect concerning them?

 • Access is given to all collected information at any time on request

If you believe that our websites or systems have collected incorrect information or if you would like to dispute any information, please contact us.

To contact Bookassist, please see office contact details on www.bookassist.org/contact

To contact our Hotel, please see the contact details on our Website.

3. Cookies Policy

This Policy outlines how we may use Cookies on our Website.

We respect your right to privacy. Any personal information which you volunteer on this website will be treated with appropriate standards of security and confidentiality and in accordance with the Irish Data Protection Acts, 1988 (as amended).

What are Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes that Cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognize a user's device. There are a number of different types of Cookies, each having a different purpose.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). This service uses Cookies. Cookies help the website analyze how visitors to our website use the site. The information generated by the Cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for us, and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website and allowing cookies to remain enabled, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes as set out above.

What types of Cookies may be used on this website?

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. We use these Cookies to enable the services which you have specifically asked for.

Performance Cookies

Performance Cookies are Cookies which collect information on how visitors use a website, i.e. which pages visitors go to most. We use these Cookies to collect information anonymously on the pages which you have visited.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies which allow the website to remember choices made by the user (name, address, language). We use these Cookies to remember choices made to improve our users experience.

Advertising Cookies

Advertising Cookies are Cookies which are used to deliver adverts more relevant to a user's interests. They remember that a user has viewed a website before. They are often linked to the functionality of the site. We use these Cookies to collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.

Tailored Advertising

If you have Cookies enabled on your machine, we will present you with advertisements relevant to our website. Google and third party vendors show our advertisements across different internet sites. If you have Cookies switched on you may see advertisements for this website on other websites.

Should you wish to opt out of Tailored Advertising please visit the Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/

Third Party Cookies

We may install third party cookies on our website. Third party cookies are cookies that are set by a domain other than the website that is being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third party cookie.

Cookies are used by us to enable us to improve our website and to deliver a more personalized service for you. If, after supplying personal information, you require a copy of it or you wish to discuss, correct or delete it, please contact us using the Contact Information on our Home Page.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. We use these Cookies to enable the services which you have specifically asked for.

Performance Cookies

Performance Cookies are Cookies which collect information on how visitors use a website, i.e. which pages visitors go to most. We use these Cookies to collect information anonymously on the pages which you have visited.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies which allow the website to remember choices made by the user (name, address, language). We use these Cookies to remember choices made to improve our users experience.

Advertising Cookies

Advertising Cookies are Cookies which are used to deliver adverts more relevant to a user's interests. They remember that a user has viewed a website before. They are often linked to the functionality of the site. We use these Cookies to collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.

Tailored Advertising

If you have Cookies enabled on your machine, we will present you with advertisements relevant to our website. Google and third party vendors show our advertisements across different internet sites. If you have Cookies switched on you may see advertisements for this website on other websites.

Should you wish to opt out of Tailored Advertising please visit the Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/

Third Party Cookies

We may install third party cookies on our website. Third party cookies are cookies that are set by a domain other than the website that is being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third party cookie.

Cookies are used by us to enable us to improve our website and to deliver a more personalized service for you. If, after supplying personal information, you require a copy of it or you wish to discuss, correct or delete it, please contact us using the Contact Information on our Home Page.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org