Política de privacitat & Avís Legal

Política de privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social del Responsable: PROMOCIONES BLAUMAR, SA
CIF: A08859019
Adreça: C/Mayor 12-14, Salou

Finalitat :
Gestió de les dades de contacte per a donar resposta als dubtes i/o preguntes.
Enviament, en el seu cas, de comunicacions que puguin ser del seu interès.
Gestió de reserves realitzades pels clients de la nostra Entitat.
Gestió de la relació contractual (contracte d’hostalatge).
Gestió de la relació contractual subscrita amb els nostres col·laboradors externs de la nostra Entitat.
Gestió dels processos de selecció de personal que puguem iniciar a l’interior de la nostra Entitat.
Gestió de les imatges captades mitjançant els dispositius de vídeo vigilància col·locats a les instal·lacions de l’Entitat.


INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.
ABAST

La present política de privacitat de PROMOCIONES BLAUMAR, SA regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet de PROMOCIONES BLAUMAR, SA. 
Mitjançant la implantació dels formularis inclosos en els diferents websites , relatius a servei prestats per PROMOCIONES BLAUMAR, SA, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del quaL és titular PROMOCIONES BLAUMAR, SA, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.
Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web corresponent.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
PROMOCIONES BLAUMAR, SA és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.
PROMOCIONES BLAUMAR, SA es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:
Raó Social del Responsable: PROMOCIONES BLAUMAR, SA
CIF: A08859019
Adreça: C/Mayor 12-14, Salou
Contacteu amb el nostre Delegat de Protecció de Dades: Nuria Varela Díaz-Delgado. nvarela@grupoblaumar.com

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?
D’acord amb el previst a la normativa vigent, PROMOCIONES BLAUMAR, SA només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:
Gestió de les dades de contacte per a donar respost als dubtes i/o preguntes...
Enviament, en el seu cas, de comunicacions que puguin ser del seu interès.
Gestió de reserves realitzades pels clients de la nostra Entitat.
Gestió de la relació contractual (contracte d’hostalatge).
Gestió de la relació contractual subscrita amb els nostres col·laboradors externs de la nostra Entitat.
Gestió dels processos de selecció de personal que puguem iniciar a l’interior de la nostra Entitat.
Gestió de les imatges captades mitjançant els dispositius de vídeo vigilància col·locats a les instal·lacions de l’Entitat.
S’informa de que es realitzaran avaluacions automatitzades, no s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?
Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?
Les dades personals que s’introdueixin a la pàgina web no seran cedits a tercers, amb excepció dels casos previstos per la legislació vigent (Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat).
PROMOCIONES BLAUMAR, SA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
PROMOCIONES BLAUMAR, SA no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
La Web  pot tenir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. PROMOCIONES BLAUMAR, SA no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir  cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?
Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.
Els drets esmentats en el paràgraf anteriorm podran exercir-se per a cada Usuari mitjançan sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

PROMOCIONES BLAUMAR, SA
C/Mayor, 12-14, Salou
nvarela@grupoblaumar.com

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Contrl (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS.
En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

PROMOCIONES BLAUMAR, SA
C/Mayor, 12-14, Salou
nvarela@grupoblaumar.com

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT
La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació a la Web www.magnoliahotelsalou.com
En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal y Política de Privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.
Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. PROMOCIONES BLAUMAR, SA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és PROMOCIONES BLAUMAR, SA amb domicili a C/Mayor, 12-14  43840 Salou (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.magnoliahotelsalou.com,  inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail nvarela@gruproblaumar.com
Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS
PROMOCIONES BLAUMAR, SA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars
PROMOCIONES BLAUMAR, SA, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.
PROMOCIONES BLAUMAR, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.
PROMOCIONES BLAUMAR, SA recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions (en el cas que es disposi de l’ús):
• Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
• Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.
• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.
• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
• Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.
• Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.
• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.
• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
• Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.
• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.
• Si l’Usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la suscripció o no.
• No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrassenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i7o desconeguts.
• Sempre que es tingui algún dubre respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
• S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.
• S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
• Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
• Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
• Assegurar-se de que els controls de verificació de la edat estiguin implementats.
• Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts. 
• Concienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
• Explicar als menors que mai ha de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
• Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allitjar continguts com videos i fotografies, així com el ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
• Control el perfil d’usuari del menor.
• Assegurar de que el menor només accedeixi a les pàgines recomanades per a la seva edat.
• Assegurar-se de que els menors no utilitzin el seu nom complert.

Avís Legal

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, provist de CIF B08231581, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. PROMOCIONES BLAUMAR, SA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Ley 34/2002, de l'11 de juliol.

Raó Social o Nom de l'Empresa: PROMOCIONES BLAUMAR, SA

CIF: A08859019

Direcció: C/Major 12-14

Códi Postal: 43840

Població: SALOU


CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per PROMOCIONES BLAUMAR, SA en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

 

 

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i PROMOCIONES BLAUMAR, SA no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

 

VÍNCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expresament establir el vincle www.magnoliahotelsalou.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, de apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràctes il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, PROMOCIONES BLAUMAR, SA, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que hagi consentit la seva incursió, excepte autorització expresa.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, provista de CIF B08231581, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. PROMOCIONES BLAUMAR, SA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de l'11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l'Área Privada), seran incorporats i tractats en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del que és responsable PROMOCIONES BLAUMAR, SA, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada momento determinat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Nuria Varela, Directora de Qualitat, C/ Major, 12, 43840 Salou (Tarragona).  Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al link “Política de Privacitat” d'aquesta mateixa web.


INFORMACIÓ SOBRE L'UTILITZACIÓ DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.
* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.


RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. PROMOCIONES BLAUMAR, SA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. 

PROMOCIONES BLAUMAR, SA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen dos finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i un altra de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.


INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

PROMOCIONES BLAUMAR, SA declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, PROMOCIONES BLAUMAR, SA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. PROMOCIONES BLAUMAR, SA no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que PROMOCIONES BLAUMAR, SA realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En as de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per PROMOCIONES BLAUMAR, SA així com els continguts incloses en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. 

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents webssites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PROMOCIONES BLAUMAR, SA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites. 

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per PROMOCIONES BLAUMAR, SA, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. 

PROMOCIONES BLAUMAR, SA és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. 

PROMOCIONES BLAUMAR, SA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. 

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a  PROMOCIONES BLAUMAR, SA per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a PROMOCIONES BLAUMAR, SA, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, PROMOCIONES BLAUMAR, SA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per PROMOCIONES BLAUMAR, SA pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de PROMOCIONES BLAUMAR, SA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. 

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i demés expressions formals que formen part de las pàgines Web, o de l'esforç fet per PROMOCIONES BLAUMAR, SA  pels seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o víncle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA  sense el consentiment escrit previ de PROMOCIONES BLAUMAR, SA. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com lessió dels legítims drets de Propietat intelectual DEL CLIENT sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no assumirà responsabilitat alguna sobre consequencies derivades de les conductes i actuacions abans citades, del mateix modo que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

Legal Information for the Hosting Company:

 • Name of Hosting Company: Automatic Netware Limited, trading as Bookassist
 • Company Number: IE312796
 • Registered Address: 35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland
 • Contact Phone No. / Email Address: +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com
 • Website: www.bookassist.org

General conditions

The privacy and confidentiality of user information is important. We are committed to maintaining the privacy and security of your user information. We may update this policy from time to time, so please check here frequently. The Hotel will not disclose identifiable user information to any third party without consent.

What information is collected about you? How do we use it?

We take the utmost care to ensure that the personal information we obtain from you is not used in a way that you may be unaware of or not agreeable to. You may wish to submit an information request about our Hotel, participate in one of our promotions or subscribe to our e-mail or postal mail lists. In response, we may ask for information such as your name, email address, postal address and/or phone number.

In the event you opt to provide us with this information, we will only use it for the purpose specified. Information collected on the Site may be used to: enter your email in our promotions, send marketing communications or surveys to you, respond to your questions or suggestions, improve the quality of your visit to our site. You can opt-out of any communication by emailing the Hotel.

Secure Reservations

If you decide to make an online reservation at the Site, you will be linked to a reservation interface and a Booking Engine provided by our booking management system partner, Bookassist. We understand that security remains the primary concern of online consumers and have chosen our Booking Engine partner carefully.
All information sent to this site, if in an SSL session, is encrypted and protected against disclosure to third parties. Bookassist are certified as compliant with PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Protecting your information

We want to ensure that visitors to our Site feel confident about using the Site to plan and book their accommodation. The Hotel is committed to protecting the information we collect. The Hotel has implemented a security program to keep information that is stored in our systems protected from unauthorized access. Our Site is hosted in a secure environment. The Site servers/systems are configured with data encryption, scrambling, technologies, and industry-standard firewalls. When you enter personal information during the reservation process, or during a customer email sign-up, your data is protected by Secure Socket Layer (SSL) technology to ensure safe transmission.

Children's Privacy & Parental Consent

Please be aware that the Hotel has not designed this Site for, and does not intend for it to be used by anyone under age of 18 years. Accordingly, this Site should not be used by anyone under the age of 18 years. Our Privacy Policy prohibits us from accepting users who are under the age of 18 years. The Hotel specifically requests that persons under the age of 18 years do not use this Site or submit or post information to the Site. Should the Hotel inadvertently acquire personal information or other data from users under the age of 18 years, the Hotel will not knowingly provide this data to any third party for any purpose whatsoever, and any subsequent disclosure would be due to the fact that the user under age 18 years used the Site and submitted personal information without solicitation by or permission from the Hotel.

Links Provided To Other Sites

The Hotel may provide links to a number of other web sites that we believe might offer you useful information and services. However, those sites may not follow the same Privacy Policy as the Hotel. Therefore, we are not responsible for the Privacy Policies or the actions of any third parties, including without limitation, any web site owners whose sites may be reached through this Site. We urge you to contact the relevant parties controlling these third party sites or accessing their on-line policies for the relevant information about their data collection practices and privacy policies before submitting any personal information or other sensitive data.

Your Consent To This Privacy Policy

Use of the Site signifies your consent on your behalf and on behalf of others you are representing and whose information you submit (if any), to this on-line Privacy Policy and the terms of use of this Site, including the collection and use of information by the Hotel, as described in this statement.

Policy Modifications

The Hotel reserves the right to change this Privacy Policy at any time and to publish changes without specific notification to the users of the Site.

Contacting the Hotel

In the event of any questions concerning this Privacy Policy please contact The Hote.

This Security, Privacy and Cookies Policy applies to our Hotel's Website.


1. Security

Our Hotel has engaged Bookassist to provide their Booking Engine service to us.
VeriSign Security Certificate

Bookassist is verified as a service provider through the VeriSign Certification Authority. Follow this link to learn more:

about SSL certificates

Credit Card Security

The credit card details page of Bookassist is protected by powerful Secure Sockets Layer (SSL) encryption technology. SSL encrypts your name, credit card number and expiry date before they travel over the Internet. This makes doing business over the Internet as secure as purchasing by telephone. This ensures that your credit card details will remain completely confidential while in transit. SSL safe connection and secure transaction technology has effectively protected hundreds of thousands of Bookassist customers who have transmitted their credit card numbers online and made a purchase since Bookassist launched its online services in 1999.

Additionally, credit card usage is verified directly through a live secure connection with the banking system at time of debiting. This ensures that known stolen cards cannot be used and fraudulent transactions are minimized for consumer and hotel benefit.

2. Privacy Statement

This privacy statement refers to our Website and the systems of Automatic Netware Limited trading as Bookassist.

We respect your privacy. This is why we have taken the time to disclose our information collection practices and our privacy policy. Please take the time to review this document.

Why do we collect information?

 • Collecting information provides specific benefits to you, our website visitor
 • Information is collected in order to facilitate the reservation process between you the customer and the accommodation provider, to facilitate the purchase of e-vouchers, to offer additional services to you where you consent to such offers and/or to help us improve this process for your future use.

For what purpose(s) do we collect information?

 • Completing or supporting an activity, namely the reservation process or e-voucher purchase process
 • Voluntary customer registration process
 • Statistical usage of the system to facilitate improvements
 • No other use is made of the collected information, in particular the information is never passed to third parties without permission

Who has access to some or all of the information we collect?

 • Bookassist, its branches and its subsidiary companies
 • Accommodation services possibly not sharing our privacy policy
 • Financial clearing services possibly not sharing our privacy policy
 • Legal authorities where authorized to do so

What access do we grant our visitors to the information we collect concerning them?

 • Access is given to all collected information at any time on request

If you believe that our websites or systems have collected incorrect information or if you would like to dispute any information, please contact us.

To contact Bookassist, please see office contact details on www.bookassist.org/contact

To contact our Hotel, please see the contact details on our Website.

3. Cookies Policy

This Policy outlines how we may use Cookies on our Website.

We respect your right to privacy. Any personal information which you volunteer on this website will be treated with appropriate standards of security and confidentiality and in accordance with the Irish Data Protection Acts, 1988 (as amended).

What are Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes that Cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognize a user's device. There are a number of different types of Cookies, each having a different purpose.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). This service uses Cookies. Cookies help the website analyze how visitors to our website use the site. The information generated by the Cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for us, and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website and allowing cookies to remain enabled, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes as set out above.

What types of Cookies may be used on this website?

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. We use these Cookies to enable the services which you have specifically asked for.

Performance Cookies

Performance Cookies are Cookies which collect information on how visitors use a website, i.e. which pages visitors go to most. We use these Cookies to collect information anonymously on the pages which you have visited.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies which allow the website to remember choices made by the user (name, address, language). We use these Cookies to remember choices made to improve our users experience.

Advertising Cookies

Advertising Cookies are Cookies which are used to deliver adverts more relevant to a user's interests. They remember that a user has viewed a website before. They are often linked to the functionality of the site. We use these Cookies to collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.

Tailored Advertising

If you have Cookies enabled on your machine, we will present you with advertisements relevant to our website. Google and third party vendors show our advertisements across different internet sites. If you have Cookies switched on you may see advertisements for this website on other websites.

Should you wish to opt out of Tailored Advertising please visit the Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/

Third Party Cookies

We may install third party cookies on our website. Third party cookies are cookies that are set by a domain other than the website that is being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third party cookie.

Cookies are used by us to enable us to improve our website and to deliver a more personalized service for you. If, after supplying personal information, you require a copy of it or you wish to discuss, correct or delete it, please contact us using the Contact Information on our Home Page.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. We use these Cookies to enable the services which you have specifically asked for.

Performance Cookies

Performance Cookies are Cookies which collect information on how visitors use a website, i.e. which pages visitors go to most. We use these Cookies to collect information anonymously on the pages which you have visited.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies which allow the website to remember choices made by the user (name, address, language). We use these Cookies to remember choices made to improve our users experience.

Advertising Cookies

Advertising Cookies are Cookies which are used to deliver adverts more relevant to a user's interests. They remember that a user has viewed a website before. They are often linked to the functionality of the site. We use these Cookies to collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.

Tailored Advertising

If you have Cookies enabled on your machine, we will present you with advertisements relevant to our website. Google and third party vendors show our advertisements across different internet sites. If you have Cookies switched on you may see advertisements for this website on other websites.

Should you wish to opt out of Tailored Advertising please visit the Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/

Third Party Cookies

We may install third party cookies on our website. Third party cookies are cookies that are set by a domain other than the website that is being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third party cookie.

Cookies are used by us to enable us to improve our website and to deliver a more personalized service for you. If, after supplying personal information, you require a copy of it or you wish to discuss, correct or delete it, please contact us using the Contact Information on our Home Page.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org